KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING för Årsmöte i TRBB (Byalaget)

Söndagen den 31/3, 2019, kl. 14.00 i Bygdegården avseende verksamhetsåret 2018 Öppnande av årsmötet  Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för årsmötet Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll, tillika rösträknare  Fastställande av dagordning  Fastställande […]

Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689). Informationen tagen från FaceBook-gruppen “Tynningö Anslagstavla”. Se även inlägg nedan om “Störningsinformation från Traveller”.

Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689). Informationen tagen från FaceBook-gruppen “Tynningö Anslagstavla”. Angående busstrafiken på Tynningö Inför perioden augusti 2018 till augusti 2021 genomfördes en ny upphandling av busstrafiken på Tynningö. Upphandlande part var Keolis på uppdrag av Trafikförvaltningen. […]