KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING för Årsmöte i TRBB (Byalaget)

Söndagen den 31/3, 2019, kl. 14.00 i Bygdegården avseende verksamhetsåret 2018

 1. Öppnande av årsmötet 
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll, tillika rösträknare 
 5. Fastställande av dagordning 
 6. Fastställande av röstlängd 
 7. Godkännande av kallelse till årsmötet 
 8. Styrelsens ekonomi och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
 9. Revisorernas redovisning 
 10. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av årets resultat 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 
 12. Inkomna motioner – Inga
 13. Förslag till verksamhetsplan
 14. Förslag och fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
 15. Förslag och fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
 16. Val av styrelsemedlemmar 
 17. Val av två (2) revisorer
 18. Val av valberedning, två (2) personer
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutning                     

VÄLKOMNA!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *