Bussinformation


Att få störningsinformation från Traveller (buss 689)

Traveller har nu meddelat att man har tagit fram en sms-tjänst som möjliggör att genom denna, och i förekommande fall, kunna erhålla s k störningsinformation, dvs om bussen av något skäl inte kan köra enligt tidtabell.

Det står var och en fritt att ansluta sig till denna tjänst, vilket verkligen rekommenderas. Detta görs genom att du skriver upp ditt telefonnummer på en lista som finns på bussen. Man behöver bara skriva telefonnumret, inga namn behövs.

************

Möte angående busstrafiken på Tynningö
Vi (Svante Nordell, Michelle Thöming, Charlotte Ljung och undertecknad) har nu genomfört möte med de ansvariga för busstrafiken på ön. Deltagare från deras sida var Keolis, Trafikförvaltningen, Traveller men även Vaxholms Stad var representerad.
Mötet bedrevs i en konstruktiv anda där bl a vi framförde våra synpunkter, klagomål mm som framkommit under hösten och som vi tidigare diskuterat vid vårt bussmöte på Bygdegården, där alla ni som ville kunde framföra era respektive åsikter. Även motparten redogjorde för sina uppfattningar. Dessa kan bl a sammanfattas med att kommunen var klart irriterade över att man inte blivit inbjuden till samråd inför de förändrade förutsättningarna av busstrafiken fr o m augusti 2018. Vi uppfattade det som att Keolis m fl tog åt sig av den kritiken. Trafikförvaltningen uttryckte stor förvåning över rastlokalsproblematiken, något man aldrig stött på tidigare. Traveller redogjorde för de motstånd och svårigheter man stött på vid övertagandet och under hösten. Man var uppriktigt bekymrade över de hot som framförts mot sina bussförare. Vi kunde notera inte bara förvåning utan även viss rädsla från deras sida över detta faktum.
När alla parter redogjort för sina synpunkter och åsikter vidtog en konstruktiv lösningsinriktad diskussion. Vi framförde olika förslag till förbättringar, allt under rubriken ”HUR FÅR VI EN FUNGERANDE BUSSTRAFIK SOM VI KAN LITA PÅ?”
Framför allt behandlades den inställda första turen, vad man kan göra om en buss får t ex punktering eller av annan anledning inte kan köra, hur informationen till oss kan förbättras t ex genom en sms-funktion liknande den vi har vad avser färjan etc. Man kan sammanfatta det som att vi landade i en diskussion om hur busstrafiken faktiskt kan utvecklas för att fungera och bli bättre.
Vi enades om att så snart som möjligt genomföra ett ”stormöte” på Bygdegården med samtliga intressenter för att diskutera/presentera förslag på lösningar. Vi betonade att det var viktigt att de ansvariga för busstrafiken, vid detta tillfälle, verkligen hade arbetat fram bra och konstruktiva förslag som förhållandevis enkelt kan genomföras. Vad avser den inställda första morgonturen uppfattade vi att man förstod vikten av den och att man vill medverka till en lösning. I det sammanhanget påpekade dock Traveller att man, p g a tidigare hot inte vågade parkera en buss på ön över natten. Vi var väldigt tydliga på att det kan man självfallet våga göra!
Vi avslutade mötet med att bekräfta att ett större möte skall genomförs, förhoppningsvis före påsk och att vi i o m detta kan lägga tråkigheterna bakom oss och att fr o m nu rikta blicken framåt och fortsätta den konstruktiva dialogen som ska resultera i en fungerande busstrafik.
Några dagar efter detta möte träffade Svante och jag kommunens nya kommunalråd, Malin Forsbrand, för att informera om läget. Hon visade stort intresse och lovade ett tydligt engagemang från kommunens sida.
Och alldeles nyss blev jag uppringd av trafiklandstingsrådet som först och främst vill efterhöra om hur vårt möte med de ansvariga gått och bad om att bli uppdaterad och informerad om vad som händer, inte minst om inget händer.
Vi tycker nu att, vi genom dessa samtal och åtgärder samt de diskussioner som TGEF har med Traveller angående en lösning på avsaknaden av en rastlokal, har tagit ett bra kliv framåt mot en fungerande busstrafik på Tynningö .
Lasse R