Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplatsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plusgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.com Östra Tynningö Samfällighetsförening

 

Årsmötesprotokoll  

Protokoll fört vid Östra Tynningö Samfällighetsförenings årsstämma den 13 juni 2020

 

Stämman öppnades av ordförande Sten Rydberg. På grund av rådande Coronapandemi hölls stämman utomhus vid Bygdegården.

 • 1 Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.

Närvarolistan upptar 16 medlemmar, inga fullmakter. 1:771, 1:801, 1:727, 1:785, 1:866, 1:812, 1:980, 1:308, 1:995, 1:731, 1:842, 1:289, 1:975, 1:488, 1:936, 1:491, 1:267.

 • 2 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.

                      Stadgeenligt skall kallelsen utgå senast fyra veckor före stämman.

                      Kallelsen godkändes.

 • 3 Val av ordförande för stämman: Sten Rydberg
 • 4 Val av sekreterare: Brittmari Engellau
 • 5 Val av två justeringsmän: Claes Tornberg samt Hans Ståhl
 • 6 Verksamhetsberättelse och ekonomirapport
  Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda möten, träffar med     entreprenörerna samt löpande telefonkontakter inom styrelsen och med berörda myndigheter. Vi har även deltagit i Ö-rådets möten. Ytterligare en fastighet har anslutits till ÖTS, familjen Berthold, granne med Ljungbergsgården.

Vägunderhållet under verksamhetsåret. Det vägavsnitt som behövt visst underhåll är Norra Bötbergsslingan. Övriga vägar ospecificerat, grusning och ifyllning av potthål. Snöplogningen och sandningen har hanterats enligt avtal med Ove Nordgrens bolag. Det har varit en mild vinter vilket har gynnat vårt vägnät.

Kassör Kaj Strandberg redogör för resultat och balansräkningar vilka bifogats kallelsen.

 • 7             Revisorernas berättelse. Stephan Engmans berättelse lästes upp.

Pga att Leif Novén ej kunnat revidera räkenskaperna ännu beslutas att, under förutsättning att Leif Novén kommer fram till samma resultat som Stephan Engman får revisionen anses utförd med slutsatser som förmedlats i § 7.

 • 8 Ansvarsfrihet medges för den avgående styrelsen.
 • 9 Fråga om ersättning för styrelse och revisorer.

                      Avgiftsbefrielse beslutades.

 • 10 Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till budget fastställs.   Debiteringslängden fastställs. Medlemsavgift 1500 kronor fastställs.

 • 11 Val av ordförande på ett år: Per Vallbo
 • 12 Val av två ordinarie styrelsemedlemmar samt tre suppleanter på ett år: Kaj Strandberg kassör, Brittmari Engellau sekreterare

                      Kjell Olsson, Kenneth Normén samt Peder Friberg suppleanter

 • 13 Val av två revisorer på ett år: Stephan Engman samt Leif Novén.

                      Val av en revisorsuppleant på ett år: Lena Olofsson.

 • 14 Val av valberedning på ett år: Kjell Dahlander samt Leif Magnusson
 • 15 Övriga frågor.

Ing-Marie Löthberg tar upp frågan om varför plogning inte sker till den egna fastigheten.

Ang stadsbidraget för Soluddsstigen. Bidraget på 8 000 har upphört eftersom Soluddstigen inte är 1km lång, vilket krävs för att bidrag skall utgå.

Ang sopning av vägarna efter vinterns grusning. Styrelsen uppmanas att kontakta Svevia som sopar stora vägen i början av april för att beställa sopning av aktuella vägar inom ÖTF

 • 16 Stämmoprotokollets offentliggörande

                      Protokollet skickas ut till medlemmarna när revisionen är klar.

Faktura på medlemsavgiften skickas ut oavsett. Avgiften skall vara erlagd senast den 31/8 2020

 

 • 17 Avgående ordförande Sten Rydberg tackas av varpå mötet avslutas.

 

 

                      Sten Rydberg                                           Brittmari Engellau

                      Ordförande                                               Sekreterare

 

                     

Hans Ståhl                                                Claes Tornberg

                      Justeras                                                     Justeras