Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplatsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plusgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.comÖstra Tynningö Samfällighetsförening Årsstämmoprotokoll

 

Protokoll fört vid Östra Tynningö Samfällighetsförenings årsstämma den 20 juni 2021

 

Stämman öppnades av ordförande Per Vallbo. På grund av rådande Coronapandemi hölls stämman utomhus vid Bygdegården.

 

 • 1 Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd

             Närvarolistan upptar 27 medlemmar, 2 fullmakter. 1:212, 1:228, 1:232, 1:255, 1:308, 1:321, 1:420, 1:491,

             1:727,  1:730, 1:731, 1:771, 1:777, 1:785, 1:819, 1:821, 1:822, 1:825, 1:826, 1:829, 1:833, 1:834, 1:835,

             1:836, 1:866,   1:936, 1:980

 

 • 2 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

             Stadgeenligt skall kallelsen utgå senast fyra veckor före stämman.

             Stämman befinnes vara behörigen utlyst.

 

 • 3 Val av ordförande vid stämman: Åke Söderlind

 

 • 4 Val av sekreterare vid stämman : Brittmari Engellau

 

 • 5 Val av två justeringspersoner: Sten Rydberg samt Per Hjärne

 

 • 6 Verksamhetsberättelse och ekonomirapport m.m.

              Handlingarna har bifogats kallelsen

                     

Verksamhetsberättelse

              Föredragande Per Vallbo.

              Dokumentet rörande underhållsplan läggs ut på hemsidan.

              Stadgarna kommer att skrivas om i nytt format PDF och läggas ut på hemsidan.

                     

Ekonomisk berättelse

              Kassör Kaj Strandberg redogör för resultat och balansräkningar. Mötesdeltagare anmärker att det vore

              bra om den ekonomiska berättelsen mer innehöll en mer detaljerad specifikation över de administrativa

              kostnaderna. På fråga svarar styrelsen att styrelsen inte debiterat föreningen några kostnader för

              förtäring vid styrelsemötena

                     

Verksamhetsplan.

 

               Föredragande Per Vallbo.

               Frågor ang. Kvarntäppevägens underhåll. När kommer åtgärderna att genomföras?

               (De boende önskar en farbar väg.)

               Per Vallbo förklarar att en beställning av reparationsarbeten kommer att göras före midsommar, samt

               att vägen kommer att grusas och sladdas så snart entreprenören hinner. Ambitionen är att detta ska

               vara utfört före sommarens slut. De boende önskar en farbar väg.

               Ang. plogning av Kvarntäppevägen, Alla vägar inom området skall plogas. Om vägen är för mjuk kan den

               inte plogas. Det är inte heller möjligt att låta plogen vila några centimeter ovanför marken, för att spara

               på vägbanan, eftersom entreprenörens utrustning inte medger ett sådant förfarande.

               Peder Friberg meddelar att användningen av vägnätvägnätet ökat kraftigt.

               Om vägnätet skulle asfalteras i dess helhet krävs helt nya åtgärder med kraftigt höjda avgifter som följd.

               Styrelsen lägger fram debiteringslängden på stämman.

               Mötesordföranden ber den som vill kontrollera debiteringslängden komma fram och ta del av den.

               Årsstämman beslutar härefter godkänna verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och

               styrelsens förslag till verksamhetsplan.

 

 • 7 Revisorernas berättelse.

              Stephan Engman och Lena Olofssons berättelse läses upp och läggs till handlingarna.

 

 • 8 Ansvarsfrihet beviljas den avgående styrelsen. Det antecknas att beslutet är enhälligt.

 

 • 9 Styrelsens förslag (propositioner)

              Per Vallbo redogör för styrelsens propositioner med förslag till ändring i stadgarnas 5, 10 och 13 §§.

             Årsstämman bifaller styrelsens propositioner. Besluten är enhälliga

 

 • 10 Motion ang. utplacering av farthinder utanför fastigheten 1:730 Soluddsstigen Tore Sporrongredogör för .     motionen och yrkar bifall till den.

 

                 Per Vallbo redogör för styrelsens utlåtande och förslag till beslut.

                 Styrelsens utlåtande över motionen och förslag till årsstämmans beslut bifalles enhälligt. Det innebär

                 att farthinder i form av blomlådor får ställas ut och skall plockas bort senast den 1/9 2021, varefter en

                  utvärdering ska ske.

 

 • 11 Fråga om ersättning för styrelse och revisorer

               Det beslutas att ersättningen ska utgöras av avgiftsbefrielse för envar av ledamöter, suppleanter och

               revisorer

 

 • 12 Styrelsens förslag till budget

               Styrelsens förslag till budget fastställs. Debiteringslängden fastställs. Årsavgiften fastställs till 1500

               kronor per andel.

                     

 • 13 Val av ordförande på ett år: Per Vallbo

 

 • 14 Val av sekreterare på ett år: Brittmari Engellau

 

 • 15 Val av kassör på ett år: Kaj Strandberg

 

 • 16 Val av 2 ordinarie styrelseledamöter

                      Peder Friberg, ett år

                      Kjell Olsson, ett år

                      Val av suppleant

                      Kenneth Normén, ett år

 

 • 17 Val av revisor Stephan Engman på ett år.

               Val av revisorssuppleant Lena Olofsson, på ett år.

 

 • 18 Val av valberedning på ett år

                Leif Magnusson (sammankallande)

                 Eivor Björkman

 

 • 19 Övriga frågor

               Monika Jansson lyfter frågan ang. parkerade bilar vid IP.

               Per Vallbo förklarar att ÖTS inte råder över parkering som sker på TGEF:s mark, och att ÖTS alltså inte

               ”äger” frågan, utan att det är en fråga för TGEF och TIF att komma överens om. Han tillägger att.

               styrelsen dock på nytt kommer att försöka ta upp frågan med TGEF och TIF.

 

 

 • 20 Mötet förklaras avslutat med beskedet att stämmoprotokollet kommer att

                distribueras per post tillsammans med fakturan senast den 31 augusti 2021.

 

 

 

 

Åke Söderlind                                          Brittmari Engellau

Ordförande                                               Sekreterare

 

 

 

                     

Sten Rydberg                                           Per Hjärne

Justeras                                                    Justeras1